OUTLET MOTO

SI! FEM ENVIAMENTS A:

  
  Outlet Moto » CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ El meu compte  |  Veure la Cistella  |  Realitza la Comanda   
Categories
CASCOS
JAQUETES
GUANTS
BOTES
CALÇAT ESPORTIU
MONOS
PANTALONS
CROSS / ENDURO / TRIAL
PROTECCIONS
ROBA TÈRMICA
SOBRE CAMES
IMPERMEABLES
INFANTIL
SPORT WEAR
MERCHANDISING MOTOGP
GORRES
ANTIRROBATORIS
BOSSES / MOTXILLES
ALFORGES
BAGUL
SPRAYS
FUNDES
PANTALLES DE CASC
RECANVIS DE CASC
OLI
INTERCOMUNICADORS
GPS
ACCESSORIS
PUIG
FABRICANTS
CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ
Mitjançant aquest document s'estableixen les condicions generals de la relació contractual que té per objecte la compravenda de productes oferts des d'aquesta pàgina web www.outletmoto.com, i de la qual és propietari i titular Sofer ACCESSORIS, SL (en endavant "OUTLET MOTO") amb domicili al carrer Pallars, 65, 1r 3a CP 08018 a Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 37.874, Foli 0189 Full 316.389, província B, inscripció 1ª, amb CIF: B -63911325, i les persones físiques i / o jurídiques (en endavant, "CONTRACTANT") que manifestin la voluntat de comprar els productes mitjançant la sol·licitud realitzada via Internet mitjançant aquest lloc web. Tots els drets que les lleis vigents reconeixen als consumidors ia els que aquí es pugui fer referència, s'aplicaran exclusivament als clients que tinguin aquesta consideració de consumidors i que actuïn amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empres arial, ofici i professió. Aquestes sol·licituds dels usuaris constitueixen les condicions particulars a què van associades les presents condicions generals que el CONTRACTANT ha de necessàriament acceptar telemàticament amb caràcter previ a la compra del producte. Al CONTRACTANT se li exposen a través d'aquest mateix lloc web les presents condicions, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti. Les presents condicions generals unides a la sol·licitud dels productes concrets realitzada pel CONTRACTANT impliquen la formalització del contracte de compravenda entre OUTLET MOTO i el CONTRACTANT que afirma haver llegit, entès i acceptat les presents condicions. El CONTRACTANT sempre podrà consultar aquestes condicions generals a través de la pàgina web.

OBJECTE DEL CONTRACTE .-

Per les presents Condicions Generals, OUTLET MOTO es compromet a lliurar al CONTRACTANT els productes que aquest hagi sol·licitat a través del lloc web www.outletmoto.com a canvi d'un preu cert.

Mitjançant la compra dels productes disponibles en aquesta pàgina web el CONTRACTANT declara que:

a) Que és una persona major d'edat i amb capacitat per contractar.
b) Que ha llegit, comprès i que accepta les presents Condicions Generals de Contractació.

SEGONA.- LEGISLACIÓ APLICABLE .-

Les presents Condicions Generals, estan subjectes a allò que disposa la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7 / 1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la Venda de Béns de Consum.

TERCERA ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS .-

OUTLET MOTO es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament al CONTRACTANT, que en qualsevol cas, és responsable de revisar-les com a requisit previ a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través d'aquesta pàgina web. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlides i aplicables les Condicions Generals que estiguessin exposades a la pàgina web en el moment que el CONTRACTANT adquireixi els corresponents productes.

QUARTA DRETS I OBLIGACIONS OUTLET MOTO .-

4.1. Lliurament del producte.- OUTLET MOTO es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a la direcció que el CONTRACTANT assenyali al formulari de comanda on consten les condicions particulars que s'uneixen a les presents Condicions Generals. OUTLET MOTO no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan les dades introduïdes pel CONTRACTANT al formulari de comanda no s'ajustin a la realitat o hagin estat omesos. El termini de lliurament aproximat per a cada producte s'indica a la fitxa del mateix. Normalment, el producte es lliura en un termini de aproximat de 48 hores a comptar des que OUTLET MOTO hagi comprovat el pagament del preu. En el cas que el producte no es trobi en estoc o el termini de lliurament sigui superior a l'indicat a la fitxa del producte, OUTLET MOTO informarà al CONTRACTANT del nou termini per correu electrònic. En cas de no trobar disponible en estoc el producte objecte de la comanda, quan EL CONTRACTANT hagués estat informat expressament d'aquesta possibilitat, OUTLET MOTO podrà oferir un producte de característiques similars que tingui la mateixa o superior qualitat. En el cas de no acceptar la substitució del bé ofert, EL CONTRACTANT podrà exercir els seus drets de desistiment i resolució en els mateixos termes que si es tractés del bé inicialment requerit, tal com reconeix la Llei 7/1196, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.

4.2. Responsabilitat de l'OUTLET MOTO. En cap cas serà responsable en relació amb:

4.2.1. Els errors, retards en l'accés per part del CONTRACTANT a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa d'Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l'empresa. En tot cas OUTLET MOTO es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al CONTRACTANT per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

4.2.2. Dels errors o danys produïts per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del CONTRACTANT.

4.2.3. De la no operativitat o problemes en l'adreça de correu electrònic facilitada pel CONTRACTANT per a la tramesa de la confirmació de la comanda.

4.3.4. OUTLET MOTO reconeix al CONTRACTANT el dret de desistiment en els termes i terminis reconeguts en el Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de Novembre, en aquest cas OUTLET MOTO reemborsarà al CONTRACTANT l'import satisfet en concepte de preu i impostos aplicables, al nombre de compte indicat pel CONTRACTANT. El CONTRACTANT disposa d'un termini, per exercir el dret, de 15 dies a comptar des del lliurament del producte, considerant-se com tal data, llevat de prova en contrari, la indicada al document de lliurament firmat pel mateix. A efectes d'exercir aquest dret el CONTRACTANT haurà d'emplenar el DOCUMENT (descarregar document) que a aquests efectes s'ha creat i notificar-ho a OUTLET MOTO, d'alguna manera admès en dret i en els terminis previstos, a la direcció inclosa a l'inici de les presents condicions Generals enviant així mateix, el corresponent producte. En qualsevol cas el CONTRACTANT es farà càrrec dels costos directes de devolució del citat producte, així com de qualsevol desperfecte en el mateix produït com a resultat de la seva devolució.

El dret de desistiment reconegut en aquesta clàusula s'entén sense perjudici de les excepcions al mateix que la pròpia legislació fixa. De forma enunciativa i no exhaustiva, no podrà exercir aquest dret en relació a béns que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se, incloent-se expressament, els productes que hagin estat personalitzats a sol·licitud del consumidor.

4.3. Garanties:

4.3.1. OUTLET MOTO, s'obliga al lliurament del producte en perfecte estat, quedant exempta de tota responsabilitat en relació amb les possibles ruptures o defectes en els envasos del producte produïts després del lliurament del mateix. En aquest supòsit el CONTRACTANT renúncia expressament a reclamar qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual pels possibles danys o perjudicis.

4.3.2. OUTLET MOTO respondrà, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la Venda de Béns de Consum, de la conformitat en el moment de lliurament del producte, amb les presents Condicions Generals així com, especialment, amb la fitxa de cada producte que aparegui a la pàgina web en el moment de la seva adquisició o que sigui lliurada al CONTRACTANT. El CONTRACTANT, abans de signar el lliurament de la comanda haurà de revisar que el producte es lliuri en perfecte estat, si dóna la seva aprovació en el moment de lliurament es presumirà, per ambdues parts, que el producte és conforme amb les presents Condicions Generals així com amb seva corresponent fitxa.

4.3.4. Les despeses d'enviament fins al magatzem per productes defectuosos dins el període de garantia són per compte del CONTRACTANT, sent per compte dOUTLET MOTO les despeses de tornada del producte fins al domicili del CONTRACTANT.

4.4. Terminis: OUTLET MOTO respon durant un termini de dos anys, a comptar des del lliurament del producte, de qualsevol falta de conformitat manifestada en el moment de lliurament del producte, en relació a les presents Condicions Generals i al seu fitxa corresponent. En qualsevol cas el CONTRACTANT té un termini de dos mesos per informar OUTLET MOTO de la manca de conformitat del producte, des del moment en què aquesta hagués estat detectada.

En el cas que l'esmentada falta de conformitat hagués estat detectada transcorreguts els 6 mesos des del lliurament del producte, serà el CONTRACTANT qui hagi de demostrar que l'esmentada falta de conformitat ja existia en el citat moment de lliurament. En aquest cas OUTLET MOTO farà les accions raonables a efectes de que el CONTRACTANT pugui contactar amb el fabricant del producte a efectes de trobar la millor solució en cada cas concret, sense que OUTLET MOTO s'obligui a l'obtenció de cap resultat concret.

CINQUENA.- DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTANT .-

5.1. Pagament.- El CONTRACTANT es compromet a abonar per avançat l'import pel producte efectivament sol·licitat en la quantia i forma següents:

5.1.1. Importe.- La remuneració pel producte efectivament sol·licitat pel CONTRACTANT en funció del producte sol·licitat serà l'assenyalada al lloc web i la que figuri a la sol·licitud concreta del CONTRACTANT en cada moment, sol·licituds que constituiran les condicions particulars de la comanda concreta. Els preus dels productes que apareixen al lloc web apareixen sempre amb l'IVA inclòs.

A majors, al preu que figuri al lloc web per a cada un dels productes oferts haurà de sumar-se-les despeses d'enviament pertinents. El CONTRACTANT podrà escollir entre diverses formes d'enviament, ordinari o urgent, i, depenent d'això, del pes i distància on haurà de ser entregat, se sumaran les despeses d'enviament al cost concret del producte. En tractar de tarifes que en cap moment s'aplica OUTLET MOTO, les mateixes seran sempre les ofertes oficialment pel servei estatal de correus o per les companyies privades de missatgeria i que OUTLET MOTO no generarà cap benefici per aquestes tarifes comunicant-li el cost global tant del producte com de les despeses d'enviament sempre prèviament al CONTRACTANT abans de formalitzar la pròpia compra i al correu electrònic de confirmació de la mateixa.

5.1.2. Formes de pagament.- El CONTRACTANT haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant pagament a través de transferència bancària, sent necessari que s'enviï per fax o per correu electrònic un justificant d'aquest pagament perquè l'enviament es confirmi. Si tria pagar amb PayPal, passareu a les pàgines segures de PayPal, on podrà pagar de forma ràpida i segura amb el seu compte PayPal o amb la targeta de crèdit o dèbit, sense compartir informació financera. Després d'introduir les seves dades per pagar, passareu a la nostra botiga, on confirmarà el pagament.

5.2. Responsabilitat del CONTRATANTE.- En tot cas, serà responsabilitat del CONTRACTANT:

5.2.1. El CONTRACTANT assumeix tots els riscos de deteriorament, menyscabament, danys i pèrdua dels Productes des del moment en què aquests haguessin estat posats a la seva disposició pel tercer que, per compte de OUTLET MOTO, realitza el lliurament dels productes sol·licitats. 5.2.2. El CONTRACTANT es compromet a comprovar el bon estat del Producte davant el tercer que, per compte de OUTLET MOTO realitzi el lliurament del producte sol·licitat, indicant en aquest mateix instant qualsevol anomalia que pogués detectar a l'embalatge.

Si posteriorment, un cop revisat el contingut, el CONTRACTANT detectés qualsevol incidència com, cop, ruptura o qualsevol desperfecte causats per la tramesa, aquest es compromet a comunicar-ho al PRESTADOR DEL SERVEI en un termini no superior a les 24 hores posteriors a la recepció del producte. SISENA.- RESPONSABILITAT.- 6.1.- OUTLET MOTO en cap cas serà responsable de:

6.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

6.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que el CONTRACTANT o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

6.2.- OUTLET MOTO es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, el qual OUTLET MOTO col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

SETENA.- DRETS D'AUTOR I MARCA .-

OUTLET MOTO informa que el lloc web www.outletmoto.com. els continguts propis, la programació i el disseny de la pàgina Web- es troben plenament protegits pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de OUTLET MOTO.

OUTLET MOTO, juntament amb el seu logotip, és una marca registrada tant a nivell nacional (marca nacional M-2.674.151, registrada en data 16/10/2006) com comunitari (marca comunitària 009.689.811, registrada en data 15/06/2011) per la empresa titular d'aquesta pàgina web i domini: Sofer ACCESSORIS, SL, amb domicili al carrer Pallars, 65 de Barcelona i NIF B-63.911.325.

Queda prohibida la utilització d'aquesta marca de conformitat amb el que disposa la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, sense comptar amb l'autorització prèvia dels titulars tant de la present pàgina web com de la marca.

Així mateix queda prohibida la utilització del logotip de la marca i dels continguts publicats en aquesta pàgina web, no podent utilitzar-se sense el consentiment dels seus titulars, de conformitat amb la Llei de marques.

A tall d'exemple, queda prohibit l'ús de la marca de referència sense l'autorització del seu titular:
  • Com a part integrant d'un nom de domini.
  • En xarxes socials, com ara Facebook, Twitter o altres.
  • En adreces de correu electrònic.
En el cas d'estar interessat en utilitzar la marca OUTLET MOTO, de conformitat amb la normativa vigent, no dubti en contactar amb nosaltres.

OUTLET MOTO es reserva el dret de prendre les accions legals oportunes per rescabalar-se dels perjudicis causats per la infracció dels seus drets vigents sobre la marca OUTLET MOTO.

VUITENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT I LLEI APLICABLE .-

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per determinar el lloc de celebració de la compravenda a què se subjecten les presents Condicions Generals, s'estarà al que disposa l'article 29 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En cas que el CONTRACTANT no tingui la consideració de consumidor, qualsevol conflicte relacional amb la interpretació o execució de les presents Condicions Generals de Contractació es sotmetrà a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.

NOVENA NUL·LITAT DE CLÀUSULES .-

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. OUTLET MOTO podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de OUTLET MOTO.
IDIOMES
PRODUCTE DESTACAT
JAQUETA ESTIU ALPINESTARS CALABASAS AIR
JAQUETA ESTIU ALPINESTARS CALABASAS AIR
79€
Seguir a Outlet Moto en Facebook Seguir a Outlet Moto en Instagram Seguir a Outlet Moto en Twitter Seguir a Outlet Moto en Tik Tok
100% Seguro
PayPal Logo
Canviar a vista mòbil més
MOBILE
WEB

AVÍS LEGAL | CONDICIONES GENERALS DE CONTRATACIÓ | POLÍTICA DE PRIVACITAT (RGDP - LOPD) | COOKIES | CONTACTE

Copyright © 2005-2022