Versió: CLÀSSICA

Confidencialitat

“CONDICIONS GENERALS DE COMPRAVENDA DE LA BOTIGA DE SOFER ACCESSORIS, S.L. A LA QUAL S'ACCEDEIX MITJANÇANT EL LLOC WEB www.outletmoto.com”

 

Mitjançant aquest document s'estableixen les condicions generals de la relació contractual que té per objecte la compravenda de productes oferts des de la pàgina web www.outletmoto.com, titularitat de SOFER ACCESSORIS, S.L. (d'ara endavant EL PRESTADOR DEL SERVEI), amb domicili al carrer Pallars, 65, 1º 3ª C.P. 08018 de Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 37.874, foli 0189, full núm. 316.389, província B, inscripció 1ª, amb CIF: B-63911325, i les persones físiques (d'ara endavant CONTRACTANT) que manifestin la voluntat de comprar aquests productes mitjançant la sol·licitud realitzada via internet a través d'aquest lloc web. Aquestes sol·licituds dels usuaris constitueixen les condicions particulars a les quals van associades les presents Condicions Generals que el CONTRACTANT ha de consultar amb caràcter previ a la compra del producte. Al CONTRACTANT se li exposen a través del lloc web www.outletmoto.com les presents condicions, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti, no podent el CONTRACTANT comprar el producte sense que s'hagi produït aquesta consulta. El CONTRACTANT sempre disposarà d'aquestes Condicions Generals en un lloc visible de la web. Les presents Condicions Generals unides a la sol·licitud dels productes concrets realitzada pel CONTRACTANT impliquen la formalització del contracte de compravenda entre EL PRESTADOR DEL SERVEI i el CONTRACTANT que afirma haver llegit, entès i acceptat les presents condicions.  

 

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE

 

Pel present contracte EL PRESTADOR DEL SERVEI es compromet a lliurar al CONTRACTANT els productes que aquest hagi sol·licitat a través del lloc web www.outletmoto.com a canvi d'un preu cert.

 

Mitjançant la compra dels productes disponibles en aquesta pàgina web el CONTRACTANT declara que:

 

a)                  Que és una persona major d'edat i amb capacitat per contractar.

b)                  Que ha llegit, entès i acceptat les presents Condicions Generals de Contractació.

 

SEGONA. LEGISLACIÓ APLICABLE

 

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que es disposa en la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la Venda de Béns de Consum.

 

TERCERA. ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

 

EL PRESTADOR DEL SERVEI es reserva el dret de modificar les presents Condicions Generals en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament als CONTRACTANTS, que en qualsevol cas, són responsables de revisar-les com a requisit previ a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través d'aquesta pàgina web. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlides i aplicables les Condicions Generals que estiguessin exposades en la web en el moment que el CONTRACTANT contracti els serveis o adquireixi els corresponents productes.

 

QUARTA.- DRETS I OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DEL SERVEI

 

4.1. Lliurament del producto.- EL PRESTADOR DEL SERVEI es compromet a lliurar el producte en perfecte estat en l'adreça que el CONTRACTANT assenyali en el formulari de comanda on consten les condicions particulars que s'uneixen a les presents Condicions Generals. EL PRESTADOR DEL SERVEI no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan les dades introduïdes pel CONTRACTANT en el formulari de comanda no s'ajustin a la realitat o hagin estat omesos. El termini de lliurament aproximat per a cada producte s'indica en la fitxa del mateix. Normalment, el producte es lliura en un termini d'aproximat de 48 hores a explicar des de que EL PRESTADOR DEL SERVEI hagi comprovat el pagament del preu. En el cas que el producte no es trobi en estoc o el termini de lliurament sigui superior a l'indicat en la fitxa del producte, EL PRESTADOR DEL SERVEI informarà al CONTRACTANT del nou termini per correu electrònic. En cas de no trobar-se disponible en estoc el producte objecte de la comanda, quan EL CONTRACTANT hagués estat informat expressament de tal possibilitat, EL PRESTADOR DEL SERVEI podrà oferir un producte de característiques similars que tingui la mateixa o superior qualitat. En el cas de no acceptar la substitució del ben ofert, EL CONTRACTANT podrà exercir els seus drets de desistiment i resolució en els mateixos termes que si es tractés del ben inicialment requerit, tal com reconeix la Llei 7/1196, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista.

  

4.2. Responsabilitat del PRESTADOR DEL SERVEI.- EL PRESTADOR DEL SERVEI en cap cas serà responsable en relació amb:

 

4.2.1.      Els errors, retards en l'accés per part del CONTRACTANT a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l'empresa. En tot cas, EL PRESTADOR DEL SERVEI es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al CONTRACTANT per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

 

4.2.2.      Dels errors o danys produïts per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del CONTRACTANT.

 

4.2.3.      De la no operativitat o problemes en l'adreça de correu electrònic facilitada pel CONTRACTANT per a l'enviament de la confirmació de la comanda.

 

4.2.4.     Dret de desistiment: EL PRESTADOR DEL SERVEI reconeix al CONTRACTANT el dret de desistiment en els termes i terminis reconeguts en la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, en aquest cas EL PRESTADOR DEL SERVEI reemborsarà al CONTRACTANT l'import satisfet en concepte de preu i impostos aplicables, al número de compte indicat pel CONTRACTANT. El CONTRACTANT disposa d'un termini, per exercir el dret, de 30 dies hàbils a explicar des del lliurament del producte, considerant-se com a tal data, excepte prova en contrari, la indicada en el document de lliurament signat pel mateix. A l'efecte d'exercir aquest dret el CONTRACTANT haurà d'emplenar el DOCUMENT (descarregar document) que a tals efectes s'ha creat i notificar-ho al PRESTADOR DEL SERVEI, en alguna manera admesa en dret i en els terminis previstos, a l'adreça inclosa a l'inici de les presents Condicions Generals enviant així mateix, el corresponent producte. En qualsevol cas el CONTRACTANT es farà càrrec dels costos directes de devolució del citat producte, així com de qualsevol desperfecte en el mateix produït com a resultat de la seva devolució.

 

4.2.5.      Garanties: EL PRESTADOR DEL SERVEI, s'obliga al lliurament del producte en perfecte estat, quedant exempt de tota responsabilitat en relació amb els possibles trencaments o defectes en els envasos del producte produïts després del lliurament del mateix. En aquest supòsit el CONTRACTANT renúncia expressament a reclamar qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual pels possibles danys o perjudicis.

EL PRESTADOR DEL SERVEI respondrà, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la Venda de Béns de Consum, de la conformitat en el moment de lliurament del producte, amb les presents Condicions Generals així com, especialment, amb la fitxa de cada producte que aparegui a la pàgina web en el moment de la seva adquisició o que sigui lliurada al CONTRACTANT. El CONTRACTANT, abans de signar el lliurament de la comanda haurà de revisar que el producte es lliuri en perfecte estat, si dóna la seva aprovació en el moment de lliurament es presumirà, per ambdues parts, que el producte és conforme amb les presents Condicions Generals així com amb la seva corresponent fitxa.

 

4.2.6.      Terminis: EL PRESTADOR DEL SERVEI respon durant un termini de dos anys, a comptar des del lliurament del producte, de qualsevol falta de conformitat manifestada en el moment de lliurament del producte, en relació a les presents Condicions Generals i a la seva fitxa corresponent. En qualsevol cas el CONTRACTANT té un termini de dos mesos per informar al PRESTADOR DEL SERVEI de la falta de conformitat del producte, des del moment en què aquesta hagués estat detectada.

En el cas que aquesta falta de conformitat hagués estat detectada transcorreguts els 6 mesos des del lliurament del producte, serà el CONTRACTANT qui hagi de demostrar que aquesta falta de conformitat ja existia en el citat moment de lliurament. En aquest cas EL PRESTADOR DEL SERVEI realitzarà les accions raonables a l'efecte de que el CONTRACTANT pugui contactar amb el fabricant del producte a l'efecte de trobar la millor solució en cada cas concret, sense que EL PRESTADOR DEL SERVEI s'obligui a l'obtenció de cap resultat concret.

 

4.2.7.      En cas de falta de conformitat del producte amb les presents Condicions Generals o de la seva corresponent fitxa, sempre que es compleixin els requisits aquí exposats, el CONTRACTANT podrà:

 

-                      Exigir la reparació o substitució del producte, segons les regles establertes en la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la Venda de Béns de Consum.

 

-                      Exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte, quan la reparació o substitució del producte no fossin possibles. En cap cas es resoldrà el contracte quan la falta de conformitat sigui d'escassa importància.


 

CINQUENA.- DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTANT

  

5.1. Pagament.- El CONTRACTANT es compromet a abonar amb antelació l'import pel producte efectivament sol·licitat en la quantia i forma següents:

 

5.1.1.      Import.- La remuneració pel producte efectivament sol·licitat pel CONTRACTANT en funció del producte sol·licitat serà l'assenyalada en el lloc web i la que figuri en la sol·licitud concreta del CONTRACTANT a cada moment, sol·licituds que constituiran les condicions particulars de la comanda concreta. Els preus dels productes que apareixen en el lloc web apareixen sempre amb l'IVA inclòs.  

 

            A majors, al preu que figuri en el lloc web per a cadascun dels productes oferts haurà de sumar-se-li les despeses d'enviament pertinents. El CONTRACTANT podrà escollir entre diverses formes d'enviament, ordinari o urgent, i, depenent d'això, del pes i distància on haurà de ser lliurat, se sumaran les despeses d'enviament al cost concret del producte. En tractar-se de tarifes que en cap moment aplica EL PRESTADOR DEL SERVEI, les mateixes seran sempre les ofertes oficialment pel servei estatal de correus o per les companyies privades de missatgeria i EL PRESTADOR DEL SERVEI no obtindrà cap benefici per aquestes tarifes comunicant-li el cost global tant del producte com de les despeses d'enviament sempre prèviament al CONTRACTANT abans de formalitzar la pròpia compra i en el correu electrònic de confirmació de la mateixa.

 

5.1.2.      Formes de pagament.- El CONTRACTANT haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant pagament a través de transferència bancària, sent necessari que s'enviï per fax o per correu electrònic un justificant d'aquest pagament perquè l'enviament es confirmi, tarjeta o PayPal.

             

5.2. Responsabilitat del CONTRACTANT.- En tot cas, serà responsabilitat del CONTRACTANT:

 

5.2.1.      Assumir tots els riscos de deterioració, menyscapte, danys i pèrdua dels productes des del moment en què aquests haguessin estat posats a la seva disposició pel tercer que, per compte del PRESTADOR DEL SERVEI, realitza el lliurament dels productes sol·licitats.

 

5.2.2.      Comprovar el bon estat del paquet davant el tercer que, per compte del PRESTADOR DEL SERVEI, realitzi el lliurament del producte sol·licitat, indicant en l'albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar en l'embalatge. Si posteriorment una vegada revisat el contingut el CONTRACTANT detectés qualsevol incidència com cop, trencament o qualsevol desperfecte causat per l'enviament, aquest es compromet a comunicar-ho al PRESTADOR DEL SERVEI en el menor termini de temps possible.

 

 

SEXTA.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

  

6.1.- Informació a l'usuari de l'existència de fitxer i sol·licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les dades: en relació amb les dades de caràcter personal facilitats pel CONTRACTANT en els formularis que puguin existir en el lloc web, EL PRESTADOR DEL SERVEI compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal i altra legislació que la desenvolupa i informa al CONTRACTANT que les referides dades seran incloses dins d'un fitxer per al seu tractament automatitzat donant el CONTRACTANT el seu consentiment mitjançant l'acceptació d'aquestes Condicions Generals a aquest tractament.

 

6.2.- Finalitat del tractament: EL PRESTADOR DEL SERVEI recull determinades dades personals que són introduïdes pel CONTRACTANT en el formulari per formalitzar la compravenda dels productes. EL PRESTADOR DEL SERVEI informa que gestionarà automatitzadament aquestes dades. EL PRESTADOR DEL SERVEI tractarà aquestes dades per a la facturació i l'enviament del producte, així com per a l'enviament periòdic d'ofertes i d'informació comercial al CONTRACTANT, únicament si aquest ho autoritza expressament. En tot cas, les dades recollides i tractades pel PRESTADOR DEL SERVEI són únicament les bàsiques per a les finalitats assenyalades anteriorment.   

 

6.3.- Obligatorietat de la introducció de les dades: Els camps en els quals figuri un asterisc* en els formularis existents són aquells que requereixen una resposta obligatòria i de no ser coberts la conseqüència seria impossibilitat de remetre la consulta o de realitzar la comanda concreta.

 

6.4.- Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: El CONTRACTANT que introdueixi les seves dades personals en els diferents formularis d'alta tindrà ple dret a exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment sol·licitant-ho a outletmoto@outletmoto.com o per correu postal a SOFER ACCESSORIS, S.L., carrer Pallars, 65, 1º 3ª C.P. 08018 a Barcelona incloent en tots dos casos copia de NIF del titular de les dades. EL PRESTADOR DEL SERVEI reitera que es compromet al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i tractament de les dades personals del CONTRACTANT, declarant el seu compromís en la no cessió a tercers en cap cas, sense comptar amb el previ consentiment dels seus titulars.

             

6.5.- Seguretat.- EL PRESTADOR DEL SERVEI assegura l'absoluta confidencialitat i privadesa de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat, especialment les previstes en el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. EL PRESTADOR DEL SERVEI no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir entorn de les dades personals quan es derivin bé d'un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal forma que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades o bé quan sigui degut a una falta de diligència del CONTRACTANT quant a la guàrdia i custòdia de les seves claus d'accés o de les seves pròpies dades personals.  

 

6.5. Veracitat de les dades.- El CONTRACTANT és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació de les mateixes si fos necessari.  

SETENA.- RESPONSABILITAT  

7.1.- EL PRESTADOR DEL SERVEI en cap cas serà responsable de:

7.1.1.-  Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, l’esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

 

7.1.2.-  De la producció de qualsevol tipus de dany que el CONTRACTANT o tercers poguessin ocasionar en el lloc web.

 

7.2.- EL PRESTADOR DEL SERVEI es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, EL PRESTADOR DEL SERVEI col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

 

OCTAVA.- DRETS D'AUTOR I MARCA.- EL PRESTADOR DEL SERVEI informa que el lloc web www.outletmoto.com, - els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés del PRESTADOR DEL SERVEI. Les marques dels productes els quals EL PRESTADOR DEL SERVEI ven a través del lloc web pertanyen als seus legítims propietaris, així com la marca outletmoto pertany al PRESTADOR DEL SERVEI.

 

NOVENA.- LLEI APLICABLE I ARBITRATGE.- Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents Condicions Generals EL PRESTADOR DEL SERVEI se sotmet als criteris de determinació competencial establerts en la legislació aplicable sobre consumidors i usuaris.

 

DESENA.- En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. EL PRESTADOR DEL SERVEI podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part del PRESTADOR DEL SERVEI.

 


PayPal

Si escull pagar amb PayPal, serà redirigit a les pàgines segures de PayPal, on podrà pagar d'una forma ràpida i segura amb la seva conta de PayPal o amb la seva targeta de crèdit o dèbit, sense compartir informació financera. Un cop hagi introduït les seves dades per pagar, serà redirigit a la nostra botiga online, on confirmarà el pagament.

 


MARCA REGISTRADA

Outlet Moto, juntament amb el seu logotip, és una marca registrada tant a nivell nacional (marca nacional M-2674151, registrada en data 16/10/2006) com comunitari (marca comunitària 009689811, registrada en data 15/06/2011) per l'empresa titular d'aquesta pàgina web i domini: SOFER ACCESSORIS, S.L., amb domicili al carrer Pallars, 65 de Barcelona i NIF B-63911325. Queda prohibida la utilització d'aquesta marca de conformitat amb el que es disposa en la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, sense comptar amb l'autorització prèvia dels titulars tant de la present pàgina web com de la marca. Així mateix(corregir castellano) queda prohibida la utilització del logotip de la marca i dels continguts publicats en aquesta pàgina web, no podent utilitzar-se sense el consentiment dels seus titulars, de conformitat amb la Llei de Marques. A manera d'exemple, queda prohibit l'ús de la marca de referència sense l'autorització del seu titular: -Com part integrant d'un nom de domini. -En xarxes socials, tals com Facebook, Twitter o altres. -En adreces de correu electrònic. En el cas d'estar interessats en utilitzar la marca Outlet Moto, de conformitat amb la normativa vigent, no dubteu en contactar amb nosaltres. SOFER ACCESSORIS, S.L es reserva el dret de prendre les accions legals oportunes per rescabalar-se dels perjudicis causats per la infracció dels seus drets vigents sobre la marca Outlet Moto.